چۆنیە تی share كردن مە لە فێك لە نێوان دوو كۆمپیوتە ر یان زیاتر لە كۆمپتە رێك

سە رە تا پێش ئە وە ی مە لە فە كە بنێرین لە كۆمپیتە ریكە وە بۆ كۆمپیوتە رێك پێویستە …
ئە نتە رنیتمان هە بێت .

پێویستە بزانین كۆمپیوتە رە كە مان لە گە ڵ ئە و كۆمپیوتە رە یاخود ئە و كۆمپیوتە رانە كە ی كە دە مانە وێت مە لە فە كە ی بۆبنیرین ڕە بتن پێكە وە
(( دە بێت بچینە سە ر start پاشان بۆ Run وە لە Run دا دە نوسین cmd پاشانenter و پاشان شاشە یە كی ڕە شت بۆدە ردە چێت پێی دە ڵین شاشە ی Dos
لە وێوە تاقی كۆمپیتە رە كە م دە كە مە وە بۆ ئە وە ی بزانم كۆمپیوتە رە كە م ڕە بتە بە كۆمپیتە ری مە بە ست ئە وا lp كۆمپیوتە رە كە ی خۆم و لە گە ڵ Ip ئە و كۆمپیوتە رە كە من مە لە فە كە ی بۆدە نێرم بە م شێوە یە
ping 192.168.0.1 ping 192.168.0._ لە و بۆشایە بزانین بۆ كۆمپیوتە ری چە ند دە ینێرین دە ینوسین ,
پاشان enter دە كە ین ئە گە ر نوسراReplay و ژمارە ئە وا ڕە بتە بە ڵام گە ر نوسراrequest time out ئە وا ڕە بت نیە , ئە گە ر بمانە وێ بزانین كۆمپیوتە رە كە م ڕە بتە لە گە ڵ چە ند كۆمپیوتە رێك ئە وا دە نوسین Ip config /all enter دە كە ین
گە ر ڕە بت بوو بوو ئە وا بە هە مان شێوە ی سە رە وە دە نوسرێت كە ئاماژە م پێ كردبوو ….

“”” ئێستا بۆ شە یر كردن ئە م كارانە دە كە ین لە سە ر شاشە كە مە لە فە كە مان دادە نێن و ……

1_ كلیكی لای راستی مە لە فە دە كە ین و پاشان كلیك دە كە ین properties و پاشان لە propertiesدا Advanched sharing هە ڵدە بژیرین پاشان لە Advanched sharingدا نیشانە ی ڕاست دە دە ین لە پاڵناویshare this folder لە share name دا دە ناوی تر دابنین بۆ ئە و مە مە لە فە یاخود ئە و فۆڵدە رە كە تۆ share دە كە یت ئە گە ر بمانە وێ فۆڵدە رە كە بە شێوە ی شاراوە شە یر بكە ین ئە وا لە پاڵ ناوی فۆڵدە رە كە یاخود مە لە فە كە نیشانەی(( $)) دادە نین وە هە ر لە خوارە وە ی كە نوسراوە limit the number of دا ئە وا لە وێ دیاری دە كە ین بۆ چە ند كۆمپیوتە ر بنێرین پاشان لە permissons دا دە توانین دە سكاری فۆلدە ر بكە ین كلیكی لە سە ر بكە پاشان لە پە نجە رە یpremisiion of every one دا سێ چوارگۆشە لە خوارە وە كراوە لە .. چواراگۆشە ی یە كە م (full control_ واتە كە نیشانە ی ڕاستت لێدا واتە فۆڵدە رە كە ناردوتە بۆ كۆمپیوتە ری بە رامبە ر دە توانێت بیگۆرێت و بیخوینێتە وە ..
چوارگۆشە ی دووەم (chang)_ واتە بە س دە توانێت بیگۆڕێت .
چوارگۆشە ی سێیە م (Read )_ واتە بە س دە توانێت بیخوێنێتە وە . پاسان ok بكە ئیتر ئە وە شە یر مان كرد ..

تیبینی // بۆ ئە وە ی كۆمپیوتە ری بە رامبە ر سە یری مە لە فە كە بكات كە تۆ بۆت ناردوە ئە وا دە بێت بچێتە سە ر my network وە ئە و كۆمپیوتە رە ی فۆلدە رە كە ی شێركردوە بۆت دە ردە كە وێت لە وێوە دە یدۆزینە وە

وە ئە م بابە تە سودی بۆ فە رمانگە كانیش هە یە دە توانن لە ڕێیە وە فە رمانبە ران شتە كانیان بۆ یە كتر ی شە یر بكە ن .

ئامادەکردنی شەوین شێخانی

هەموو ماڵپەر و دەزگایەكی ڕاگەیاندن ئازادە لە بڵاو كردنەوەی بابەتەكانی ماڵپەری تێك ئای، بەمەرجێك ئاماژەی بە سەرچاوەكە بكات

شەیر بكە بۆ هاوڕێیانت

دەربارەی نوسەر

ماڵپەری تێك ئای ، یەكەمین و گەورەترین ماڵپەری تەكنەلۆژیە لە كوردستان و عێراق ، تیایدا چەند شارەزایەكی بواری تەكنەلۆژی خزمەتگوزاریە تەكنەلۆژیەكان وەكو هەواڵ و وانە و فێركاری بە زمانی كوردی و بە شێوەی خۆڕایی پێشكەش بە ئارەزوومەندانی تەكنەلۆژی دەكەن .

Comments are closed.